آلمانی بیآموزیم!

آشنایی با فرهنگ آلمانی: بازار روز/هفتگی Der Markt

در ابن قسمت دوربین  بازار هفتگی/ روز و هر آنچه را که به آن  مربوط می‌شود را نشان می‌دهد. با مشاهده این سری فیلم‌های آموزشی ضمن یادگیری واژگان جدید با محیط و فرهنگ آلمان هم بیننده آشنا می‌شود. در این…

آشنایی با فرهنگ آلمانی: سیرک Der Zirkus

در ابن قسمت دوربین سیرک و هر آنچه را که به آن در آلمان مربوط می‌شود را نشان می‌دهد. با مشاهده این سری فیلم‌های آموزشی ضمن یادگیری واژگان جدید با محیط و فرهنگ آلمان هم بیننده آشنا می‌شود. در این…

آشنایی با فرهنگ آلمانی: خانه Das Haus

شیوه‌ای جالب برای آموزش زبان آلمانی و آشنایی با محیط‌های مختلف به مدد دوربین! در این قسمت دوربین خانه و هر آنچه را که به یک خانه در آلمان مربوط می‌شود را نشان می‌دهد. با مشاهده این سری فیلم‌های آموزشی…

آشنایی با فرهنگ آلمانی: صبحانه Das Frühstück

شیوه‌ای جالب برای آموزش زبان آلمانی و آشنایی با محیط‌های مختلف به مدد دوربین! در ابن قسمت دوربین میز صبحانه و هر آنچه را که به صبحانه آلمانی مربوط می‌شود را نشان می‌دهد. با مشاهده این سری فیلم‌های آموزشی ضمن…

آموزش تصویری: فعالیت

آموزش تصویری: فعالیت آموزش تصویری: آب و هوا آموزش تصویری: وسایل نقلیهآموزش تصویری: شهرآموزش تصویری: شغلآموزش تصویری: مدرسهآموزش تصویری: حیواناتآموزش تصویری: پوشاکآموزش تصویری: غذا و نوشیدنیآموزش تصویری: خانوادهآموزش تصویری: خانهآموزش تصویری: فعل های پراستفاده روزمره ۳آموزش تصویری: فعل های پراستفاده…

آموزش تصویری: آب و هوا

آموزش تصویری: آب و هوا آموزش تصویری: فعالیت آموزش تصویری: آب و هوا آموزش تصویری: وسایل نقلیهآموزش تصویری: شهرآموزش تصویری: شغلآموزش تصویری: مدرسهآموزش تصویری: حیواناتآموزش تصویری: پوشاکآموزش تصویری: غذا و نوشیدنیآموزش تصویری: خانوادهآموزش تصویری: خانهآموزش تصویری: فعل های پراستفاده روزمره…

آموزش تصویری: وسایل نقلیه

آموزش تصویری: وسایل نقلیه آموزش تصویری: فعالیت آموزش تصویری: آب و هوا آموزش تصویری: وسایل نقلیهآموزش تصویری: شهرآموزش تصویری: شغلآموزش تصویری: مدرسهآموزش تصویری: حیواناتآموزش تصویری: پوشاکآموزش تصویری: غذا و نوشیدنیآموزش تصویری: خانوادهآموزش تصویری: خانهآموزش تصویری: فعل های پراستفاده روزمره ۳آموزش…

آموزش تصویری: شهر

آموزش تصویری: شهر آموزش تصویری: فعالیت آموزش تصویری: آب و هوا آموزش تصویری: وسایل نقلیهآموزش تصویری: شهرآموزش تصویری: شغلآموزش تصویری: مدرسهآموزش تصویری: حیواناتآموزش تصویری: پوشاکآموزش تصویری: غذا و نوشیدنیآموزش تصویری: خانوادهآموزش تصویری: خانهآموزش تصویری: فعل های پراستفاده روزمره ۳آموزش تصویری:…

آموزش تصویری: شغل

آموزش تصویری: شغل آموزش تصویری: فعالیت آموزش تصویری: آب و هوا آموزش تصویری: وسایل نقلیهآموزش تصویری: شهرآموزش تصویری: شغلآموزش تصویری: مدرسهآموزش تصویری: حیواناتآموزش تصویری: پوشاکآموزش تصویری: غذا و نوشیدنیآموزش تصویری: خانوادهآموزش تصویری: خانهآموزش تصویری: فعل های پراستفاده روزمره ۳آموزش تصویری:…

آموزش تصویری: مدرسه

آموزش تصویری: مدرسه آموزش تصویری: فعالیت آموزش تصویری: آب و هوا آموزش تصویری: وسایل نقلیهآموزش تصویری: شهرآموزش تصویری: شغلآموزش تصویری: مدرسهآموزش تصویری: حیواناتآموزش تصویری: پوشاکآموزش تصویری: غذا و نوشیدنیآموزش تصویری: خانوادهآموزش تصویری: خانهآموزش تصویری: فعل های پراستفاده روزمره ۳آموزش تصویری:…