آلمانی بیآموزیم!

افعال جدا شدنی و جدا نشدنی trennbare und untrnnebare Verben

افعال جدا شدنی و جدا نشدنی trennbare und untrnnebare Verben


تعداد زیادی از افعال آلمانی دارای پیشوند هستند و این پیشوند‌ها بر دو نوعند: 
۱- جدا شدنی
۲- جدا نشدنی
۱- افعال جدا شدنی
اگر پیشوند یک فعل جداشدنی باشد، هنگام استفاده در جمله، پیشوند از فعل جدا می‌شود و به آخر جمله منتقل می‌شود و فعل مطابق فاعل صرف می‌شود. مثلا فعل ankommen به معنی وارد شدن، رسیدن، جداشدنی است. «an» پیشوند یا vorsilbe است و kommen هم فعل است. مثلا در جمله زیر: 

Der Zug kommt um 12 in Bonn an.   قطار ساعت ۱۲ وارد بن می‌شود  an از فعل جدا می‌شود و به آخر جمله منتقل می‌شود به‌‌ همان شکل. یعنی تغییری در آن ایجاد نمی‌شود ولی فعل صرف می‌شود. 


نکته: فراموش نکنید که افعال با پیشوندهای مختلف، معانی مختلف دارند. مثلا: kommen به معنای آمدن است ولی وقتی که با پیشوند an ترکیب می‌شود وارد شدن معنی می‌دهد. 


یکی از اشتباهات رایج بین افرادی که آلمانی یاد می‌گیرند بخصوص تازه کار‌ها این است که موقع جمله سازی، پیشوند را از اول فعل بر می‌دارند ولی دیگه یادشون می‌ره که اونو در آخر جمله بیارن. شما‌ها سعی کنید مرتکب این اشتباهات نشوید. با تمرین زیاد می‌تونید از این اشتباهات دوری کنید. ۲- افعال جدا نشدنی
اگر پیشوند یک فعل جدا نشدنی باشد، هنگام استفاده در جمله، هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌شود و به‌‌ همان شکل صرف می‌شود. 
مثال: 

Herr Maier erklärt den Fahrplan

در فعل erklären به معنی توضیح دادن «er» پیشوند هست و جدا نشدنی

wir verlassen den Bahhof

در این جمله verlassen به معنی ترک کرن است ولی ver که پیشوند است ولی جدا نشدنی، چسبیده به فعل باقی می‌ماند. 


نکته: در افعال جدا شدنی تکیه روی پیشوند است ولی در افعال جدا نشدنی تکیه روی فعل است. 


چند نمونه از افعال جدا شدنی:

ab……abfahren – abschaffen

an…..ankommen – anrufenauf…..aufpassen – aufstehen


aus…..aussehen – aussteigen

bei ….beitrgen – beitreten
ein….einkaufen – einladen
fest ….feststehen – feststellen
her….herbringen – herrühren
herein….hereinkommen
hin….hingehen – hinschicken
hinaus….hinaustragen
los….losgehen
mit…..mitkommen – mitfahren
nach…..nachdenken – nachsehen
um…..umrechnen – sich umsehen
vor…..vorbereiten – vorschlagen
vorbei…..vorbeigehen – vorbeikommen
weg…..wegfahren – wegwerfen
weiter…..weterfahren – weitergehen
zu…..zuhören – zusehen
zurück…..zurückfahren – zurückgeben
zusammen…..zusammenfassen – zusammensuchen


چند نمونه از افعال جدا نشدنی:


be…..beantworten – begrüßen
emp…..empfangen – empfinden


ent…..sich entscheiden – entstehen


er…..sich erholen – erklären

ge …..gefallen – gewinnen
miß…..mißraten – sich mißverstehen
ver…..vergessen – verreisen
zer…..zerstören

منبع +

نکته‌های آموزشی آلمانی
صفحه این وبلاگ در فیسبوک: 

یک دیدگاه در نوشته‌ی “افعال جدا شدنی و جدا نشدنی trennbare und untrnnebare Verben