آزمون تابعیت آلمان به آلمانی و فارسی

4.9 10 رای ها
رأی دهی به مقاله

آزمون تابعیت آلمان به آلمانی و فارسی
Einbürgerungstest Einwanderungstest 

همه ساله مهاجران بسیاری در آزمون پذیرش تابعیت کشور آلمان شرکت می‌کنند. فارسی‌زبان‌ها از کشورهای مختلف نظیر ایران، افغانستان و تاجیکستان هم، شماری از آنها را تشکیل می‌دهند.
هدف از آزمون، سنجش میزان آشنایی داوطلبان با مظاهر فرهنگی، سوابق تاریخی، سیستم اقتصادی و برخی قوانین عادی و مدنی آلمان است. بدیهی است که شهروندان یک کشور باید بتوانند آشنایی و پای بندی خود را به اصول اولیه تشکیل آن جامعه به اثبات برسانند.

ترجمه آزمون کاری از افسانه علی یزدانی است که برای تسهیل آشنایی فارسی‌زبانان با مجموعه سؤالات، تدوین‌شده است. بهتر آن است که علاقه مندان با مراجعه به منابع دیگر، درارتقا سطح اطلاعات عمومی خود در ارتباط با جامعه آلمان بکوشند و آزمون نیز قدمی برای شناخت عمیق از زبان و فرهنگ اجتماعی این جامعه باشد.

نگارنده کار حاضر را در ادامه فعالیت‌های داوطلبانه کمک‌آموزشی برای مهاجرین فارسی زبان و با حس مسئولیت نسبت به ایشان به انجام رسانده است. 

پیش گفتار
همه ساله مهاجرین بسیاری در آزمون پذیرش تابعیت کشور آلمان شرکت میکنند. فارسی زبانها از کشورهای مختلف نظیر ایران،
افغانستان و تاجیکستان هم شماری از آنها را تشکیل میدهند.
هدف از آزمون، سنجش میزان آشنایی داوطلبان با مظاهر فرهنگی، سوابق تاریخی، سیستم اقتصادی و برخی قوانین عادی و
مدنیست. بدیهیست که شهروندان یک کشور باید بتوانند آشنایی و پای بندی خود را به اصول اولیه تشکیل یک جامعه به اثبات
برسانند.
ترجمه حاضر از جانب من در راستای تسهیل آشنایی فارسیزبانان با مجموعه سٔواالت آزمون، تدوین شده است. مطلوب است که آنان
با مراجعه به منابع دیگر، در ارتقاع سطح اطالعات عمومی خود در ارتباط با جامعه آلمان بکوشند و آزمون نیز قدمی برای شناخت
عمیق از زبان و فرهنگ اجتماعی این جامعه باشد.
نگارنده کار حاضر را در ادامه فعالیتهای داوطلبانه کمک آموزشی برای مهاجرین فارسی زبان و با حس مسئولیت نسبت به ایشان به
انجام رسانده است. امید است نقایص کار به دیده اغماض نگریسته و دست یاری بیشتری به سوی مهاجرین دراز شود.
جای آن دارد که از زحمات بی دریغ آقای جهانگیر تیفوری، مترجم رسمی از شهر زار بروکن، تقدیر شود. تالشهای غیر انتفاعی
ایشان در امر تصحیح و تایید متن، پشتیبان صحت کار ترجمه و موجب دلگرمی اینجانب در ادامه راه میباشد.
در پایان ضمن تشکر از همسرم که در تنظیم و آماده سازی متون تقبل زحمت نمود، امیدوارم ترجمه حاضر مورد استفاده هر چه
وسیعتر داوطلبان قرار گیرد.
افسانه علی یزدانی
ژانویه

تذکرات
 مرجع سؤاالت این جزوه و ترتیب آنها آزمون تابعیتی است که توسط اداره زیر انتشار داده شده است.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
در صورت تمایل به دسترسی به منبع اصلی سٔواالت میتوان به سایت اینترنتی این اداره مراجعه نمود.
http://www.deutsch-werden.de/pdf/allgemeine-300-fragen.pdf
 برخی از سؤاالت با تصویر همراهند. این تصاویربا قید شماره سؤال در آخر ضمیمه شدهاند.
 جوابهای صحیح سٔواالت نیز در آخر ضمیمه شدهاند.
 این ترجمه با حداکثر حس مسئولیت مترجم انجام شده است. اگر با این وجود اشتباهی در آن موجود باشد، از جهت
قانونی مسئولیتی متوجه او نیست.2017

 
برای مطالعه متن بصورت آنلاین و یا دانلود آن، روی تصویر کلیک کنید!
زندگی در آلمان
 
صفحه فیسبوک: 
فهرست پاسخهای صحیح
”Flüchtlinge und Migration für Bundesamt „تأکید میکند که در جهت ارائه فهرست پاسخهای
صحیح کوشش بسیار نموده و اگر با این وجود اشتباهی در آن موجود باشد، این اداره از جهت قانونی مسئولیتی در
این مورد به عهده نمیگیرد.
خروج از نسخه موبایل