ابهام زدایی

woman, computer, silhouette-5949818.jpg

محتوا و آثار ایجاد شده توسط گردانندگان سایت در این صفحات مشمول قوانین کپی رایت آلمان می باشد. کپی ، پردازش ، توزیع و هر نوع بهره برداری خارج از محدوده حق چاپ نیاز به رضایت کتبی نویسنده یا خالق مربوطه دارد. بارگیری و کپی این صفحه فقط برای استفاده خصوصی و غیر تجاری مجاز است. از آنجا که محتوای این صفحه توسط اپراتور ایجاد نشده است ، حق کپی رایت اشخاص ثالث محترم است. به ویژه محتویات اشخاص ثالث به این ترتیب مشخص شده اند. اگر با این وجود از نقض حق نسخه برداری مطلع هستید ، ما خواهشمندیم یادداشت مربوطه را درخواست کنیم. در صورت آگاهی از تخلفات قانونی ، بلافاصله چنین محتوایی را حذف می کنیم.