آلمانی بیآموزیم!

زمان آینده

مختصری در رابطه با زمان آینده Futur در زبان آلمانی

ما در زمان آلمانی دو زمان آینده داریم:  آینده یک و آینده دو  Futur I, Futur II (Perfekt)  آینده یک:  کاری ست که شما قصد آن را دارید و در آینده نزدیک انجامش خواهید داد.  Ich werde nach Italien fahren.…