آلمانی بیآموزیم!

فعل

افعال ضعیف و قوی در زبان آلمانی

افعال ضعیف  Schwachen Verben افعال ضعیف در واقع افعال باقاعده هستند. اگر فعلی در واژه نامه بدون هیچ توضیحی یا استثنایی قید شده باشد این فعل یک فعال ضعیف است. این افعال از همه قوانین در تمامی زمان‌ها تبعیت می‌کنند…

فعل انعکاسی verabschieden خداحافظی کردن

(sich) verabschieden خداحافظی کردن Wir verabschieden uns von Ihnen.  از شما خداحافظی می‌کنیم.  Ich muss mich (von euch) verabschieden.  مجبورم (از شما‌ها) خداحافظی کنم ‌.  Er hat sich von uns verabschiedet.  او از ما خداحافظی کرد.  Ich habe mich von…

فعل انعکاسی freuen

(sich) freuen خوشحال بودن Ich freue mich auf meine neue Wohnung.  بابت آپارتمان جدیدم خوشحالم. (آپارتمانی که در آینده قصد خرید آن را دارید)  Ich freue mich über meine neue Wohnung.  بابت آپارتمان جدیدم خوشحالم. (آپارتمانی که درگذشته خریداری کردید) …

فعل انعکاسی etnschuldigen

فعل انعکاسی  etnschuldigen (sich) entschuldigen     عذرخواهی کردن Ich entschuldige mich bei Ihnen für ….  از شما بابت…. عذرخواهی می‌کنم.  Du musst dich nicht entschuldigen.  مجبور نیستی عذرخواهی کنی. (نیازی به عذرخواهی نیست).  Ich habe mich dafür entschuldigt.  بابتش…

فعل schlafen و پیشوندهای آن

در بیشتر موارد زبان آموز‌ها فعل schlafen و پیشوندهای آن را به اشتباه به کار می‌برند برای همین اینجا شکل صحیح آن‌ها آورده می‌شود:  schlafen: ich habe geschlafen ausschlafen = خوابیدن به اندازه‌ای که خستگی کاملا در برود  ich habe…

۵۰ فعل پرکاربرد‌ د‌ر زبان آلمانی

این مجموعه با استفاده از ۵۰ فعل معرفی شده به عنوان پرکاربرد‌ترین افعال زبان آلمانی ایجاد شده است. این افعال به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:  arbeiten    کار کردن  bekommen  گرفتن، به دست آوردنbleiben    ماندن، نگه داشتنbrauchen   نیاز…