آلمانی بیآموزیم!

داتیو

مقدمه ای بر مبحث داتیو Dativ
مقدمه ای بر مبحث داتیو Dativ

مقدمه ای بر مبحث داتیو Dativ

من تشکر می‌کنم. من کمک می‌کنم. من جواب می‌دهم.  به نظر شما این جمله‌ها کامل هستند؟ چه چیزی کم دارند؟ وقتی که می‌گویم تشکر می‌کنم، فورا این سئوال به ذهن شما خطور نمی‌کند که «از کی» تشکر می‌کنی؟ یا «به…