سطح A1 تا C1

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
A1
سطح پیشرفت 15%
A2
سطح پیشرفت 30%
B1
سطح پیشرفت 45%
B2
سطح پیشرفت 65%
C1
سطح پیشرفت 85%
خروج از نسخه موبایل