آموزش تصویری: beeilen

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
beeilen
 شتاب داشتن، تَعجیل کَردَن، عَجَله کردن
 in Eile sein  در عجله بودن 
es eilig haben عجله داشتن
 Ich muss mich beeilen.  باید عجله کنم  
Bist du in Eile?     عجله داری؟ 
Ich habe es eilig.  من عجله دارم  
A) Warum hast du es eilig?      چرا (تو) عجله داری؟ 
B) Ich habe es eilig، weil der Zug gleich losfährt. 
  عجله دارم، چون قطار الان حرکت می‌کند 
آموزش
با سپاس از: +
صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل