افعال انعکاسی (das Reflexivverben)

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
تعداد زیادی از افعال با ضمیر انعکاسی صرف می‌شوند یا بقولی فعل انعکاسی هستند که باید آن‌ها را با خود فعل به خاطر سپرد. بااینکه ضمایر انعکاسی با بعضی از فعل‌ها معنی «خود» می‌دهند مثل:
sich setzen
خود را نشاندن (نشستن)
sich vorstellen 
خود را معرفی کردن 
ولی در بعضی موارد با واژه «خود» مطابقت ندارند مثل:
sich freuen خوشحال شدن
sich verabschieden خداحافظی کردن
ضمیر انعکاسی فقط در حالت آکوزاتیو و داتیو صرف می‌شوند و حالت نومیناتیو و گنتیو ندارند.
ضمایر انعکاسی به‌طور عمده در حالت آکوزاتیو صرف می‌شوند و در غیر اینصورت، یعنی اگر فعل مربوطه یک مفعول بی‌واسطه را به همراه داشته باشد در حالت داتیو صرف می‌شود.
مثلاً در فعل 
sich irren اشتباه کردن
که مفعول بی‌واسطه ندارد، صرف ضمیر انعکاسی به حالت آکوزاتیو است.
Du irrst dich تو اشتباه می‌کنی
ولی در فعل 
sich bestellen برای خود سفارش دادن
که به همراه یک مفعول بی‌واسطه است، ضمیر آن به‌صورت داتیو صرف می‌شود.
Ich bestelle mir einen Tee.
من برای خودم یک چای سفارش می‌دهم.
افعالی هم مانند 
sich waschen 
هستند که می‌توانند هم دارای مفعول بی‌واسطه باشند و بدون این مفعول به شکل زیر استفاده می‌شوند.
Ich wasche mich. 
من خودم را می‌شویم.
Ich wasche mir die Hände.
من دست‌هایم را می‌شویم.
بعضی از افعال فقط ضمیر انعکاسی آکوزاتیو می‌گیرند و بعضی فقط داتیو. بعضی افعال هم در حالت آکوزاتیو و هم داتیو ضمیرشان صرف می‌شود. 
پاره ای افعال هم می‌توانند با ضمیر انعکاسی بیایند هم بدون ضمیر ولی با مفهوم دیگر مثلاً:
bewegen حرکت دادن
sich bewegen حرکت کردن
vorstellen معرفی کردن
sich vorstellen تصور کردن، خود را معرفی کردن
موفق باشید:-)
آموزش
صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
خروج از نسخه موبایل