واژه آموزی: Kauf خَرید، اِبتیاع

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
آموزش
Ankauf خَریدارى
ankaufen خَریدارى کَردَن

Kauf خَرید، اِبتیاعbeim Kauf bis zu … Rial … تا سَقف ِ خَرید ِ … ریالetwas (unangenehmes) in Kauf nehmen پیه چیزی را به تَن ِ خود مالیدَنVorkauf (پیش خَرید (کَردَنKaufbestellung trifft ein سِفارِش ِ خَرید رِسید
Kaufbrief
Kaufbrief   قَبالهKaufkraft
Kaufkraft قُدرَت ِ خَرید
Kaufmann
Kaufmann (pl.) تاجِر (تُجار)
Kaufvertrag
Kaufvertrag مُعاهِده، قَرار داد ِ خَرید
kaufen
kaufen       خَریدَن، خَرید کَردَن، اِبتیاع کردَنetwas kaufen, was jem. nützt یِک چیز بَرای ِ دَردخوری ِ کِسی خَریدَنhaben Sie es neu gekauft? تازه اِبتیاع نِموده اید؟
Verkauf
Verkauf فُروشVerkauf ohne Gewinn   مایه کارى کَردَنeine Möglichkeit zum Verkauf für … finden چیزى را بازاریابى کَردَنzum Verkauf bestimmt مُباع
Verkaufsstand
Verkaufsstand بَساط
verkaufen
verkaufen فُروختَن، به فُروش رِساندَن
Tausch
Tausch مُبادِله، مُعاوِضه
tauschen
Geld gegen Ware tauschen پول دَر مُقابِل ِ جِنس دادَنdie Kleidung mit jem. tauschen لِباس را با کِسى مُعاوِضه کَردَنaustauschen  مُبادِله کَردَن، عَوَض کردن

صفحه این وب سایت در فیسبوک: 
آموزش

پست های مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
0
نظر شما برایم مهم است، لطفا نظر دهیدx