برچسب ها : افعال جدا شدنی و جدا نشدنی

آموزش

افعال جدا شدنی و جدا نشدنی trennbare und untrnnebare Verben

افعال جدا شدنی و جدا نشدنی trennbare und untrnnebare Verben تعداد زیادی از افعال آلمانی دارای پیشوند هستند و این پیشوند‌ها بر دو نوعند: ۱- جدا شدنی۲- جدا نشدنی ۱- افعال جدا شدنیاگر پیشوند یک فعل جداشدنی باشد، هنگام استفاده در جمله، پیشوند از فعل جدا می‌شود و به آخر جمله منتقل می‌شود و فعل مطابق […]ادامه مطلب