برچسب ها : فعل

آموزش

فعل fahren و مشتقات آن

fahren (ist) (با وسیله نقلیه) رفتن، سواره رفتن، رانندگی کردن، رفتن (وسیله نقلیه)، حرکت کردن  Schi fahren    اسکی (بازی)کردن Karussell fahren    چرخ‌وفلک سوارشدن schwarz fahren     سیاه سوارشدن (بدون پول سوارشدن) mit dem Aufzug fahren    با آسانسور رفتن  Wie lange fahren wir bis Bonn? مسافرت ما تا بن چقدر طول می‌کشد؟ aus […]ادامه مطلب

آموزش

فعل schreiben و مهمترین مشتقات آن

schreiben نوشتن das Schreiben نامه، نوشته abschreiben  رونویسی کردن، تقلب کردن (در مدارس)، رونویس برداشتن anschreiben  یادداشت کردن، به کسی نامه نوشتن  anschreiben lassen  نسیه خریدن  im Laden anschreiben    در مغازه به‌حساب نوشتن Anschreiben der Bewerbung   نامه درخواست /تقاضای کار aufschreiben   نوشتن، یادداشت کردن Einschreiben نامه سفارشی  einschreiben   ثبت‌نام کردن (sich) einschreiben lassen    ثبت‌نام […]ادامه مطلب

آموزش

کاربرد فعل hängen به‌صورت فعل متعدی و لازم

یک فعل متعدی قادر به گرفتن یک مفعول مستقیم در موارد آکوزاتیو است: Bs. Ich schreibe einen Brief. Sie trinkt keinen Kaffee. یک فعل لازم قادر به گرفتن مفعول مستقیم نیست اما به‌وسیله یک حرف‌اضافه کامل می‌شود: Bs. Wir reisen durch Deutschland. Ich bleibe in Frankfurt. بعضی افعال هم به‌صورت متعدی و هم لازم استفاده […]ادامه مطلب

آموزش

یک نکته درباره استفاده صحیح از افعال مجهول geboren werden

1- Wann wurde Lincoln geboren?  2- Wann sind Sie geboren?  3- Ich bin 1979 geboren.  در زبان آلمانی از شکل گذشته ساده مجهول geboren werden  برای اشخاص فوت‌شده و برای اشخاص زنده در حال حاضر از geboren sein استفاده می‌کنند.  نکته: افراد زنده غالباً برای بیان اطلاعات شخصی در بیوگرافی خود از geboren werden استفاده […]ادامه مطلب

فعل

افعال ضعیف و قوی در زبان آلمانی

افعال ضعیف  Schwachen Verben افعال ضعیف در واقع افعال باقاعده هستند. اگر فعلی در واژه نامه بدون هیچ توضیحی یا استثنایی قید شده باشد این فعل یک فعال ضعیف است. این افعال از همه قوانین در تمامی زمان‌ها تبعیت می‌کنند و نیازی به نگرانی در مورد استثنا‌ها یا حفظ حالت‌های آن‌ها نیست.   افعال قوی Starke Verben […]ادامه مطلب

آموزش

افعال انعکاسی (das Reflexivverben)

تعداد زیادی از افعال با ضمیر انعکاسی صرف می‌شوند یا بقولی فعل انعکاسی هستند که باید آن‌ها را با خود فعل به خاطر سپرد. بااینکه ضمایر انعکاسی با بعضی از فعل‌ها معنی «خود» می‌دهند مثل: sich setzen خود را نشاندن (نشستن) sich vorstellen  خود را معرفی کردن  ولی در بعضی موارد با واژه «خود» مطابقت […]ادامه مطلب

فعل

فعل انعکاسی etnschuldigen

فعل انعکاسی  etnschuldigen (sich) entschuldigen     عذرخواهی کردن Ich entschuldige mich bei Ihnen für ….  از شما بابت…. عذرخواهی می‌کنم.  Du musst dich nicht entschuldigen.  مجبور نیستی عذرخواهی کنی. (نیازی به عذرخواهی نیست).  Ich habe mich dafür entschuldigt.  بابتش عذرخواهی کردم (کرده‌ام)  Entschuligung!            !پوزش   entschuldigen Sie!     […]ادامه مطلب

فعل

فعل schlafen و پیشوندهای آن

در بیشتر موارد زبان آموز‌ها فعل schlafen و پیشوندهای آن را به اشتباه به کار می‌برند برای همین اینجا شکل صحیح آن‌ها آورده می‌شود:  schlafen: ich habe geschlafen ausschlafen = خوابیدن به اندازه‌ای که خستگی کاملا در برود  ich habe ausgeschlafen einschlafen = anfangen zu schlafen also er ist eingeschlafen nicht er hat eingeschlafen oder […]ادامه مطلب

آموزش

نکته گرامری دو فعل پرکاربرد sein و haben در زبان

دوستان عزیز احتمالا با مبحث perfekt و طرز ساخت آن آشنا هستید و می‌دانید که از افعال haben یا sein که در جایگاه دوم قرار می‌گیرند و partizip perfekt که‌‌ همان اسم مفعول هست و در آخر جمله قرار می‌گیرد، ساخته می‌شود.  اسم مفعول افعال را که باید از حفظ باشید بخصوص بی‌قاعده‌ها را ولی […]ادامه مطلب

فرهنگ

کاربرد زمان‌های گذشته (ماضی ساده و ماضی نقلی)

  بیشتر زبان آموزان در مورد کاربرد ماضی ساده و ماضی نقلی دچار اشکال هستند. یعنی نمی‌توانند به درستی تشخیص دهند چه وقت باید از ماضی ساده یا Präteritum استفاده کنند و چه وقت از ماضی نقلی یا Perfekt چون هر دوی این‌ها رویدادی را در گذشته بیان می‌کنند. در اینجا کاربرد این دو فعل […]ادامه مطلب

آموزش

پاسخ به یک پرسش گرامری: مفعول اکوزاتیو و مفعول نومیناتیو

اسم در آلمانی در چهار حالت قرار می‌گیرد:  نومیناتیو Nominativ حالت فاعلی آکوزاتیو Akkusativ حالت مفعولی که در فارسی می‌توان با مفعول بیواسطه یا رایی مقایسه کرد داتیو Dativ  باز هم حالت مفعولی که در فارسی با مفعول با واسطه می‌توان مقایسه کرد گنیتیو Genitiv  که در فارسی می‌توان با مضاف و مضاف الیه مقایسه […]ادامه مطلب