آموزش

فعل fahren و مشتقات آن

fahren (ist) (با وسیله نقلیه) رفتن، سواره رفتن، رانندگی کردن، رفتن (وسیله نقلیه)، حرکت کردن  Schi fahren    اسکی (بازی)کردن Karussell fahren    چرخ‌وفلک سوارشدن schwarz fahren     سیاه سوارشدن (بدون پول سوارشدن) mit dem Aufzug fahren    با آسانسور رفتن  Wie lange fahren wir bis Bonn? مسافرت ما تا بن چقدر طول می‌کشد؟ aus […]ادامه مطلب

آموزش

فعل schreiben و مهمترین مشتقات آن

schreiben نوشتن das Schreiben نامه، نوشته abschreiben  رونویسی کردن، تقلب کردن (در مدارس)، رونویس برداشتن anschreiben  یادداشت کردن، به کسی نامه نوشتن  anschreiben lassen  نسیه خریدن  im Laden anschreiben    در مغازه به‌حساب نوشتن Anschreiben der Bewerbung   نامه درخواست /تقاضای کار aufschreiben   نوشتن، یادداشت کردن Einschreiben نامه سفارشی  einschreiben   ثبت‌نام کردن (sich) einschreiben lassen    ثبت‌نام […]ادامه مطلب

آموزش

کاربرد فعل hängen به‌صورت فعل متعدی و لازم

یک فعل متعدی قادر به گرفتن یک مفعول مستقیم در موارد آکوزاتیو است: Bs. Ich schreibe einen Brief. Sie trinkt keinen Kaffee. یک فعل لازم قادر به گرفتن مفعول مستقیم نیست اما به‌وسیله یک حرف‌اضافه کامل می‌شود: Bs. Wir reisen durch Deutschland. Ich bleibe in Frankfurt. بعضی افعال هم به‌صورت متعدی و هم لازم استفاده […]ادامه مطلب

آموزش

کاربرد و صرف ضمیر نمایشی derselbe

گاهی بجای er, sein, dieser و یا برای چیزها یا اشخاص قدیمی و شناخته‌شده که یک چیز یا یک شخص هستند که همتایی ندارند و به جای  der gleiche می‌آید و به معنی: همان چیز، همان کس، همان شخص.  درواقع وقتی ما از دو چیز که با هم شباهت دارند صحبت می‌کنیم از der gleiche […]ادامه مطلب

آموزش

حروف اضافه که تبعیت از مضاف و مضاف الیه می‌کنند

بعد از این حروف اضافه اسم به‌صورت مضاف و مضاف‌الیه می‌آید. Anstatt, statt: بجای، در عوض، عوض Anstatt des Wagens hat er das Motorrad repariert. Statt des Wagens hat er das Motorrad repariert. او بجای ماشین، موتورسیکلت را تعمیر کرد. بعد از این حروف اضافه می‌توانید اسامی را بدون endung استفاده کنید. Statt David habe […]ادامه مطلب

آموزش

طرز استفاده صحیح از حرف اضافه zwischen و قید inzwischen

zwischen به‌عنوان حرف اضافه مکانی:  ( تقریباً) در وسط ِ، بین ِ Ich möchte zwischen dir und Mama sitzen! میخوام (مایلم) بین ِ (وسطِ) تو و مامان بشینم! Der schnellste Weg ist zwischen diesen beiden Häusern durch. سریع‌ترین راه از وسطِ (میانِ) این دو خانه می‌گذرد. zwischen  به‌عنوان حرف اضافه زمانی: داخل یک نقطه زمانی […]ادامه مطلب

آموزش

دوره آموزش آلمانی برای علاقه مندان، از پایه تا سطح

مجموعه فیلم “آموزش زبان آلمانی“ از کارهای ارزشمندی است که اخیراً انجام‌شده است.  شیوع تدریس بر‌تر احاطه به موضوع تلفظ درست و بدون لهجه تدریس منسجم و با برنامه  هر علاقه‌مند به یادگیری زبان آلمانی را وا‌می‌دارد تا به‌پاس این کار ارجمند به مدرس آن آقای مرتضی فرهمند درود بفرستد! از اینجا درس مقدماتی آلمانی […]ادامه مطلب

آموزش

حروف اضافه مفعولی

تعداد خاصی از حروف اضافه برای حالت‌های مفعول مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود.  an   در auf روی hinter عقب، پشت سر in    داخل، توی neben   بعد، جنب über  بالای unter زیر vor   قبل از، جلوی zweischen   میان، بین مفعول غیرمستقیم برای نشان دادن مکان است. مفعول مستقیم با حرف اضافه زمانی می‌آید که یک […]ادامه مطلب

آموزش

معرفی کردن vorstellen

vorstellen s. vorstellen (gegenüber jem.) خودرا مُعَرِفى کَردَنs. vorstellen, denken اَنگاشتَن، نَقش بَندى کَردَن، تَصَوُر کَردَن، مُتَصَوَر بودَنwelches Programm stellst du dir vor? چه برنامه ای مُتَصَوَر هَستی؟  کُدام بَرنامه دَر نَظَر داری؟man kann s. nicht vorstellen تَصَوُر نِمى رَوَدsoll das Thema vorstellen بایَستى مُعَرِف ِ مَطلَب باشَدseinen Wunsch öffentlich vorstellen آرِزوى ِ خودرا به مَنَصهٔ ظُهور رِسانیدَنبرای مطالعه بیشتر به این […]ادامه مطلب

آموزش

یک نکته درباره استفاده صحیح از افعال مجهول geboren werden

1- Wann wurde Lincoln geboren?  2- Wann sind Sie geboren?  3- Ich bin 1979 geboren.  در زبان آلمانی از شکل گذشته ساده مجهول geboren werden  برای اشخاص فوت‌شده و برای اشخاص زنده در حال حاضر از geboren sein استفاده می‌کنند.  نکته: افراد زنده غالباً برای بیان اطلاعات شخصی در بیوگرافی خود از geboren werden استفاده […]ادامه مطلب